Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan IJK er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is.

Beschikbaarheid en werking

Evenmin kan IJK instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. IJK sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van IJK. IJK is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt IJK en zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.